Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Pracovný čas

Pracovný čas patrí medzi základné podmienky zamestnávania, ktorá je povinnou súčasťou každej pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zákonník práce pracovný čas definuje ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas.

Je možnosť, ktorá sa využíva sa v prípade, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne. Bližšie informácie nájdete v zákonníku práce, časť III, paragraf 87.